1.       Postanowienia wstępne

1.1.     Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Sklepu internetowego Cezarmarket.pl oraz właścicielem domeny internetowej „Cezaermarket.pl” jest spółka Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet", ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000159386, posiadająca nr REGON: 050040348 oraz NIP: 5420301277, o kapitale zakładowym w wysokości 840 000,00 zł.

1.2.     Dane kontaktowe sklepu internetowego Cezarnarket.pl to:

1.2.1.  adres Sklepu i adres korespondencyjny: PZFW „Centrowet” sp. z o.o., ul. Warszawska 105 10-701 Olsztyn,

1.2.2.  adres poczty elektronicznej : sklep@cezarmarket.pl,

1.2.3.  Telefon: 22 463 90 47

1.3.     Miejsce zawierania umów sprzedaży znajduje się pod adresem sklepu: P.Z.F.W Centrowet Białystok oddział w Olsztynie Biofarma ul. Warszawska 105 10-701 Olsztyn.

1.4.     Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a zarejestrowanie się w Sklepie nie zobowiązuje do składania zamówień.

1.5.     Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://cezarmarket.pl/ oraz w wersji pisemnej pod adresem Sklepu.

2.       Definicje

2.1.     Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1.1.  Prowadzący Sklep lub Sprzedawca – oznacza podmiot wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu,

2.1.2.  Użytkownik - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu bez rejestracji (Użytkownik niezarejestrowany) lub posiadając konto użytkownika (Użytkownik zarejestrowany),

2.1.3.  Konto użytkownika – indywidualne konto Użytkownika zarejestrowanego zawierające dane identyfikacyjne i adresowe podane podczas procesu rejestracji w Sklepie internetowym,

2.1.4.  Klient -Użytkownik, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć umowę ze Prowadzącym Sklep,

2.1.5.  Cena - rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta oraz ewentualnych kosztów dodatkowych,

2.1.6.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Cezarmarket.pl,

2.1.7.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://cezarmarket.pl/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,

2.1.8.  Towar– produkty sprzedawane Klientowi za pośrednictwem Sklepu,

2.1.9.  Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość poprzez Sklepu internetowy,

2.1.10.     Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, specyfikację i liczbę Towaru,

2.1.11.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2.1.12.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014 r.),

2.1.13.     Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

3.       Postanowienia ogólne i warunki techniczne.

3.1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://cezarmarket.pl/ .

3.2.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

3.2.1.  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,

3.2.2.  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

3.2.3.  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

3.3.     Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.3.1.  dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna),

3.3.2.  włączona obsługa plików cookies,

3.4.     W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia komputerowego z dostępem do Internetu.

3.5.     Użytkownik Sklepu może zarejestrować się tworząc konto użytkownika. Podczas procesu rejestracji Użytkownik będzie musiał podać następujące dane służące identyfikacji i umożliwiające dostarczenie zamówionych Towarów oraz w przypadku przedsiębiorców dane umożliwiające wystawienie faktury VAT:

3.5.1.  imię i nazwisko,

3.5.2.  adres email,

3.5.3.  adres do doręczeń,

3.5.4.  firma i nr NIP (w przypadku przedsiębiorców)

3.6.     W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta.

4.       Zasady korzystania ze sklepu internetowego

4.1.     Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

4.2.     Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Cezarmarket.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

4.3.     Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

4.3.1.  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

4.3.2.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

4.3.3.  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

4.3.4.  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4.3.5.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

4.4.     W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Prowadzący sklep może usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika.

4.5.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną w trybie natychmiastowym.

5.       Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1.     Klient wybiera produkt z określonej kategorii, spośród szerokiej gamy oferowanej przez cezarmarket.pl.

5.2.     W celu realizacji zamówienia należy dokonać wyboru produktów w sklepie:

5.2.1.  po kliknięciu na opis lub zdjęcie produktu, klient przechodzi na stronę z „kartą produktu” gdzie znajduje się szczegółowy opis zawierający cechy produktu np.: rodzaj, wielkość, smak, kształt czy kolor,

5.2.2.  po wybraniu żądanej ilości i kliknięciu w pole „Dodaj do koszyka” towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku. Następnie klient może wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” lub „Zamawiam”.

5.3.     Klient może realizować zamówienia bez konieczności rejestrowania się w bazie danych Sklepu korzystając z opcji „Zamawiam bez rejestracji”. W takim przypadku klient musi podać wszystkie wymagane dane:

5.3.1.  imię i Nazwisko oraz firmę w przypadku przedsiębiorcy,

5.3.2.  adres do doręczenia przesyłki,

5.3.3.  telefon,

5.3.4.  adres e-mail,

5.3.5.  nr NIP w przypadku przedsiębiorców.

5.4.     Klienci będący użytkownikami zarejestrowanymi mogą realizować zamówienie logując się do Sklepu internatowego za pośrednictwem swojego e-maila i hasła. Realizacja procesu zamówienia następuje dzięki informacjom wcześniej zapisanym w procesie rejestracji użytkownika do bazy Sklepu internetowego.

5.5.     Do momentu zatwierdzenia wyboru towaru w polu „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, klient ma prawo do dokonywania zmian i modyfikacji towarów w zamówieniu oraz danych teleadresowych do wysyłki zamówionego towaru bądź faktury.

5.6.     Zatwierdzenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, oznacza akceptację warunków realizacji zamówienia – ceny towarów i kosztów dostawy oraz obowiązek dokonania opłaty o czym klient zostaje poinformowany bezpośrednio przez ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

5.7.     W momencie złożenia zamówienia klient otrzyma potwierdzenie na podany adres mailowy, zawierające informacje dotyczące złożonego zamówienia, liczby i rodzaju zamówionych towarów, wartości zamówienia, rodzaju dostawy, wybranego sposobu płatności, czasu dostawy, danych teleadresowych Klienta, Sklepu. Równocześnie klient zostanie poinformowany o procedurze składania reklamacji oraz uprawnieniu do odstąpienia od umowy sprzedaży. Powyższa informacja stanowi potwierdzenie przyjęcie oferty zakupu klienta do realizacji.

6.       Dostawa

6.1.     Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia..

6.2.     Do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

6.3.     Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przewoźnika wybranego podczas procesu składania zamówienia.

6.4.     Wysokość kosztów dostawy uzależniona od cennika wybranego przewoźnika, objętości oraz ciężaru zamówionych towarów oraz wyboru sposobu płatności.

6.5.     Dostawy zakupionych towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o wartości co najmniej 100 zł w całości pokrywa Sklep internetowy bez względu na wybranego przewoźnika.

6.6.     Niektóre formy dostawy mogą być niedostępne w przypadku zakupu towarów powyżej pewnej objętości lub wagi. Stosowną informację klient otrzyma w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towarów o łącznej wadze przekraczającej 31,5 kg wymagać doręczenia w dwóch lub więcej odrębnych wysyłkach.

6.7.     Bez względu na wagę i objętość towaru opcja odbioru odbiór osobistego jest bezpłatna.

6.8.     Jeśli w ofercie nie zastrzeżono inaczej termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się umożliwienie odbioru przez klienta od przewodnika lub odebranie zakupionych towarów osobiście ze sklepu.

6.9.     Termin realizacji zamówienie liczony jest od momentu złożenia zamówienia przy wyborze płatności przy odbiorze, a przy płatności przelewem lub kartą czas liczony jest od dnia zaksięgowania płatności przez Prowadzącego sklep.

6.10. Odbiór osobisty zakupionych towarów realizowany jest wyłącznie pod adresem Sklepu wskazanym w punkcie 1.2.1 i powinien nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Odbierając towar klient musi okazać maila z wiadomością potwierdzającą przyjęcia zamówienia i dokument tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości składającego zamówienie i odbierającego towar.

6.11. Wydanie Towaru Klientowi niebędącemu konsumentem następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

6.12. Wydanie Towaru klientowi będącemu konsumentem następuje z chwila odbioru przez niego towaru od doręczyciela lub z osobiście z adresu Sklepu i z tą chwilą również na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jednakże, jeżeli na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem będącym konsumentem Sklep niemiał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi,

6.13. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Klienta faktury VAT.

7.       Ceny i metody płatności

7.1.     Ceny Towarów podawane i uiszczane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7.2.     Do Ceny zamówienia doliczany jest koszt dostawy i oraz ewentualne koszty dodatkowe.

7.3.     Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia kosztów dodatkowych, o których mowa w 7.2. powyżej.

7.4.     Rabaty i promocje nie łączą się.

7.5.     Klient ma możliwość uiszczenia ceny, kosztów dostawy, oraz ewentualnych kosztów dodatkowych:

7.5.1.  przelewem na rachunek bankowy o nr: 78102035410000510203038999 prowadzony przez Prowadzącego sklep - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO "CENTROWET" Sp. z.o.o., adres odbiorcy: ul. Zwycięstwa 26 D 15 – 703 Białystok

7.5.2.  elektronicznie za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub innego systemu szybkich płatności, kartą kredytową VISA lub Mastercard.

7.5.3.  gotówką lub kartą płatniczą przy wyborze opcji zapłaty ceny przy odbiorze (za pobraniem).

7.6.     Płatność elektroniczna wymaga zastosowanie się do instrukcji serwisu Przelewy24 lub innego systemu szybkich płatności wskazanych w chwili dokonywania zapłaty.

7.7.     Prowadzący Sklep nie ma wpływu na opłaty manipulacyjne pobierane przez podmiot prowadzący rachunek bankowy klienta związany z wybraną formą płatności.

8.       Uprawnienia z tytułu rękojmi i reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową zawieranej podmiotami innymi niż Konsumenci.

8.1.     W przypadku klientów niebędących konsumentami Reklamację z powodu niezgodności Towaru z umową mogą być składane jedynie na podstawie postanowień poniższych, a odpowiedzialność Prowadzącego sklep w tym zakresie oparta jest na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego

8.2.     Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@cezarmarket.pl.

8.3.     Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności Towaru z umową .

8.4.     Klienci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru.

8.5.     Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania

8.6.     Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na koszt Klienta.

8.7.     Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.8.     W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Prowadzący Sklep poinformuje Klienta o proponowanym sposobie załatwienia sprawy.

9.       Uprawnienia Konsumentów z tytułu rękojmi.

9.1.     Prowadzący Sklep jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad

9.2.     Prowadzący Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

9.3.     W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

9.4.     Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

9.4.1.  złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

9.4.2.  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Prowadzący Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

9.5.     Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Prowadzącego Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Prowadzącego Sklep, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta poprzez inny sposób zaspokojenia.

9.6.     Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.7.     Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

9.7.1.  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

9.7.2.  żądać usunięcia wady.

9.8.     Prowadzący Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.9.     Prowadzący Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9.10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Prowadzącego Sklep.

9.11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Prowadzącemu Sklep w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Prowadzącego Sklep.

9.12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Prowadzący Sklep, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 10

9.13. Prowadzący Sklep obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

9.14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

9.14.1.     oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

9.14.2.     oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

9.14.3.     żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

9.14.4.     żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

9.15. Prowadzący Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

9.16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

9.17. W przypadku, kiedy określony przez Prowadzącego Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

9.18. W terminach określonych w punktach 9.15-9.17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

9.19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

9.20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się ust. 9.15-9.16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

9.21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

9.22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Prowadzący Sklep wadę podstępnie zataił.

9.23. Prowadzący Sklep o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

10.    Zgłoszenie reklamacji przez Konsumentów.

10.1. Klient będący konsumentem może realizować uprawnienia z rękojmi w drodze Reklamacji.

10.2. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@cezarmarket.pl.

10.3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji. Braku odpowiedzi Prowadzącego sklep w powyższym terminie poczytuje się za uwzględnienie reklamacji Klienta.

10.4. W reklamacji, klient winien wskazać reklamowany towar, numer i datę zamówią, oraz opisać przyczynę reklamacji oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi chce skorzystać.

10.5. Brak zachowania procedury reklamacyjnej opisanej w punktach 10.1-10.4 nie pozabawia klienta będącego konsumentem realizacji uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.

11.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy

11.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Ustawy o prawach konsumenta

11.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny pod adresem Cezarmarket.pl lub w innej formie zgodnej jeśli z jej treść wynika chęć odstąpienia od umowy. Wzór formularza o odstąpieniu jest dodatkowo przesyłany wraz z zakupionym towarem.

11.4. Prowadzący Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub rejestracji albo inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11.5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

11.6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Prowadzącemu Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych (w szczególności koszty opakowania i zabezpieczenia towarów oraz ich przesyłki).

11.8. Konsument może dokonać bezpłatnego zwrotu zakupionych towarów poprzez dostarczenie ich bezpośrednio pod adres Sklepu internetowego o którym mowa w punkcie 1.2.1.

11.9. Jeśli to możliwe Konsument powinien zwrócić zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu jednakże Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.10.                  Prowadzący Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego Sklep, Prowadzący Sklep nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy o prawach konsumenta.

11.11.                  Prowadzący Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.12.                  Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.13.                  Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

11.13.1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Prowadzący nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

11.13.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

11.13.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

11.13.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.13.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

11.13.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.13.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

11.13.8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

12.    Ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Prowadzący Sklep internetowy, tj. spółka Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet", ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok.

12.2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w Polityce prywatności Sklepu dostępnej pod adresem http://cezarmarket.pl

13.    Postanowienia końcowe

13.1. Wszelkie spory pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Prowadzącego Sklep, jednakże, gdy Klientem jest konsument spór rozstrzygany będzie przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.

13.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

13.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Prowadzącym Sklep.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz innych obowiązujących ustaw.

13.5. Niniejszy Regulamin w obecnym brzemieniu obowiązuje w stosunku do umów zawartych po dniu 1 czerwca 2020 r.