Ostatnie wpisy

REGULAMIN KONKURSU "ZWIERZAKOWE MIKOŁAJKI"

REGULAMIN KONKURSU "ZWIERZAKOWE MIKOŁAJKI"

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zwierzakowe Mikołajki” (dalej jako Konkurs).

2.      Organizatorem Konkursu jest spółka Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego Centrowet Sp z o. o., ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok

3.      Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu sklepu internetowego Cezar Market w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/cezar.market (dalej jako Profil Organizatora).

4.      Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 30.11.-05.12.2020 r. (do godziny 23:59).

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.      Uczestnikiem Konkursu (dalej jako Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie) biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda może być przesłana w wiadomości prywatnej na Profilu Organizatora jako skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia, jak również jako wiadomość prywatna wysłana bezpośrednio przez przedstawiciela lub opiekuna prawnego.

2.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 3

Prace Konkursowe

1.      Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez umieszczenie pod postem konkursowym na Profilu Organizatora zdjęcia albo filmu film (dalej jako Prace Konkursowe) o tematyce: „Mój grzeczny zwierzak – dlaczego powinien odwiedzić go Mikołaj”.

2.      Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną Pracę Konkursową.

3.      Do Pracy Konkursowej można dołączyć komentarz z uzasadnieniem wyjaśniającym, dlaczego zwierzak Uczestnika zasługuje na „prezent od Mikołaja”, jednak nie jest to wymóg konieczny.

4.      Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży i montaży polegających na łączeniu w Pracy Konkursowej elementów pochodzących z różnych plików.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Prac Konkursowych niespełniających wymienionych wyżej wymogów i ich usunięcia ze swojego profilu

6.      Jeżeli na Pracach Konkursowych znajduje się wizerunek osoby niebędącej Uczestnikiem, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania w wiadomości prywatnej skanu lub zdjęcia oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w celu wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli na zdjęciu znajduje się wizerunek samego Uczestnika wyrażenie zgody następuje poprzez przesłanie zdjęcia.

7.      Przesyłają Pracę Konkursową Uczestnik:

a.      oświadcza i odpowiada za to, że Praca Konkursowa jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do niej, nadesłana Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń,

b.      udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wykorzystania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej na polach eksploatacji obejmujących:

                            i.      wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;

                          ii.      wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami, wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;

                         iii.      wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;

                         iv.      wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,

                          v.      wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

§ 4

Nagrody i ich odbiór

1.      Nagrodami w Konkursie są:

a.      I miejsce: Voucher 100 zł,

b.      II i III miejsce: Voucher 50 zł.

2.      Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, których Prace Konkursowe w czasie trwania konkursu zdobędą największą ilość reakcji.

3.      Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4.      Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 06.12.2020 r. na Profilu Organizatora.

5.      Warunkiem przyznania Nagrody jest:

a.      przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników prywatnej wiadomości Profilu Organizatora z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie w celu odbioru Nagrody.”

b.      zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego Organizatora cezarmarket.pl przy użyciu przesłanych danych osobowych.

6.      Brak spełnienie powyższych warunków lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do Nagrody

§ 5

Dane osobowe Uczestników

1.      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

2.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.

4.      Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

5.      W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie wysyłając żądanie w wiadomości prywatnej do Organizatora na profili sklepu Cezar Market prowadzonego w serwisie Facebook. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 6

Zakres odpowiedzialności

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2.      Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a.      zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b.      podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c.      podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d.      ingerują w mechanizm działania konkursu;

e.      tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku.

4.      Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani podmiot  z nim związany.

5.      Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za działania Organizatora ani Uczestników.

6.      Biorąc udział w konkursie każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

§ 7

Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej Profilu Organizatora w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu.

2.      Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.      Reklamacja powinna zawierać opis i uzasadnienie reklamacji.

4.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w sposób ostateczny w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.      Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2.      W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.